រីករាយទិវាកុមារ

ហួយហៃសូមជូនពរឱ្យកុមារនៅជុំវិញពិភពលោករីករាយទិវាកុមារ!
ហួយហៃសូមជូនពរឱ្យកូន ៗ រីករាយថ្ងៃកូនសប្បាយរីករាយជារៀងរហូត!
ហួយហៃសូមជូនពរឱ្យបេះដូងនៅតែរីករាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

s

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -១០-២០២០