• ៨៦

    ៨៦ ប្រទេសនិងតំបន់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយយានយន្តរបស់យើង

  • ២០,០០០,០០០

    គ្រួសារជាង ២០ លានគ្រួសារនៅទូទាំងពិភពលោកទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីយីហោហួយហៃ

  • មូលដ្ឋានផលិតកម្មចំនួន ៦ នៅឯនាយសមុទ្រផ្តល់នូវដំណោះស្រាយរថយន្តល្អប្រសើរ។

ព្រឹត្តិការណ៍ HUAIHAI