ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ឧទ្យានឧស្សាហកម្មហួយហៃ - ហ្សុងចិនតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យានៃចូចូវជាំងស៊ូប្រទេសចិន

+៨៦ ៥១៦ ៨២១៦ ៥៨៦៧

+៨៦ ៥១៦ ៨២១៦ ៥៦១២

SADES HEADQUARTERS
EMAIL៖ website@huaihaioversea.com
សមាជិកសភា+៨៦ ១៣៨ ១៣៤៨ ០១២៤

តំបន់អាស៊ី
EMAIL៖ richard@huaihaioversea.com
សមាជិកសភា+៨៦ ១៥២ ៥២០៧ ៩៧៥៨

 តំបន់អាស៊ី
EMAIL៖ dana@huaihaioversea.com
សមាជិកសភា៖ +៨៦ ១៥៧ ២០៧៨ ៧២០៥

អាមេរិកឡាទីន
EMAIL៖ linda@huaihaioversea.com
សមាជិកសភា៖ +៨៦ ១៥១ ៥៦១៥ ៨៩៥២